banner

Subsidie kleine landschapselementen

De gemeente Aartselaar erkende reeds enkele jaren geleden het belang van kleine landschapselementen (KLE) in ons leefmilieu. Vooral in landelijke gebieden is de aanwezigheid van streekeigen hagen en houtkanten heel belangrijk. De groene stroken die ze in het landschap vormen zijn van essentieel belang voor de instandhouding van de natuur in Vlaanderen. De hagen en houtkanten dienen als verbindingswegen, rust- en voederplaatsen voor doortrekkende dieren, en zorgen voor de verspreiding van inheemse wilde plantensoorten.
De gemeente Aartselaar stimuleert de aanplant van hagen en bomenrijen in landelijk gebied door toekenning van subsidies.

  Aanplant Onderhoud
Knotbomen 2,5 €/boom 9 €/boom
Inheemse loofbomen 26,5 €/boom  
Heggen en hagen 1,5 €/m 0,5 €/m
Houtkanten en -wallen 0,5 €/m² 1 €/m²

 

Voorwaarden:

De aanplant moet gebeuren in een perceel in landelijk gebied op het gewestplan of grenzend aan percelen met agrarisch bodemgebruik.
De aanvraag dient 1 maand voor aanvang der werken ingediend op het gemeentehuis op de milieudienst.
Volledige tekst van het subsidiereglement is verkrijgbaar op het gemeentehuis en op de website van de gemeente:
www.aartselaar.be/subsidie-voor-kleine-landschapselementen

Voorbeelden van subsidiemogelijkheden:

Soort Aankoopsubsidie gemeente Aartselaar Onderhoudsubsidie gemeente Aartselaar
Knotwilgpoot 1,5 € 9 €/boom om de 4 jaar
Hagen 1,5 €/m Om de 2 jaar 0,25 € per lopende m per zijde
vb. Bloesem- en bessenhaag (8 m) vb.8 x 1,5 = 12 € 8 x 0,5 = 4 €
Houtkanten en –wallen 0,5 €/m2 Om de 7 à 10 jaar 1 €/m2
vb. Houtkant (40 m2) vb. 40 x 0,5 = 20 € 40 x 1 = 40 €


Zoals u merkt, kan u bij de aanplant van hagen en knotwilgen een aardige korting krijgen.