banner

Red de Gierzwaluwen

Voorjaar 2004. In het voorjaar huizen Gierzwaluwen in de kapotte dakgoot van het schoolgebouw van Cade te Aartselaar aan de smalle toegangsweg naar de bibliotheek. Er bestaan plannen deze dakgoot te herstellen, waardoor nestgelegenheid voor de Gierzwaluw verloren gaat.

Hieraan kan verholpen worden door het plaatsen van nestkasten. Natuurpunt en Cade sloegen de handen in elkaar. Hierdoor wenst Natuurpunt invulling te geven aan soortbescherming op het lokale beleidsniveau. Plaatsen van nestkasten bij renovaties biedt verscheidene voordelen. Nestkasten beschermen de soort en je kan de vogels ringen. Natuurlijk is het altijd beter om al bezette broedplaatsen te beschermen. 

Cade zal de Gierzwaluw incorporeren in het lessenpakket. In samenwerking met Natuurpunt wordt gewerkt aan een educatieve tentoonstelling voor de schoolkinderen. Natuurpunt levert de nestkasten, de tentoonstelling en educatieve folders.De Milieuraad heeft toegezegd het project te financieren vanuit de gemeentelijke subsidies. Aan de Gemeente werd logistieke ondersteuning gevraagd bij het plaatsen der nestkasten. Daar het hier een gemeentelijk gebouw betreft, speelt hier ook het aspect van voorbeeldfunctie: bij renovaties rekening houden met de plaatselijke fauna en gepaste beschermingsmaatregelen treffen. Weerklank zal gegeven worden door plaatsing van een duidingsartikel in het Gemeentelijk Infoblad.

Contactpersonen voor het gierzwaluwenproject in onze afdeling: Luk en Ria Smets-Thys, tel. 0477 66 94 32 (hier ook kunstnesten telefonisch bestellen!!!)

Deze actie werd georganiseerd met de steun van Tandem - info: www.tandemweb.be.


Eerst moest de poort gedemonteerd worden om de hoogtewerker door te laten


Op 5 april 2004 werden drie kasten opgehangen met behulp van de gemeentelijke hoogtewerker.


Drie kasten wachten op nieuwe bewoners