banner

Subsidiereglement voor huis-, boeren- en gierzwaluw

Zwaluwen zijn gemakkelijk herkenbare en populaire vogels. Hun aanwezigheid in de buurt van huizen en boerderijen werd vroeger als vanzelfsprekend beschouwd. De aantallen zijn de laatste 20 jaar echter teruggelopen. Het beeld van grote groepen zwaluwen die zich verzamelen in september vooraleer ze de tocht aanvatten naar het zuiden is de laatste decennia sterk verminderd.

Huiszwaluw: Het gaat niet zo goed met onze huiszwaluwen. Het aantal broedgevallen is de laatste 20 jaar in sommige gebieden met 60% gedaald. Op vele plaatsen zijn ze gewoon verdwenen. Ook in Aartselaar verdween de laatste broedkolonie aan de Kleistraat enkele jaren geleden. Boerenzwaluw: De boerenzwaluw broedt nog in verschillende boerderijen in Aartselaar. Probleem is dat dit meestal gebeurt in bouwvallige stallen, die op termijn tot afbraak gedoemd zijn. Moderne stallen vergen ingrepen, zoals kunstnesten, om broedgevallen mogelijk te maken. Gierzwaluw: In tegenstelling tot de huis- en boerenzwaluw is maakt de gierzwaluw geen nestkom, maar een holte achter een spleet in een muur of onder een opening onder een dakpan. Nesten van de gierzwaluwen zijn moeilijker te vinden. Ze komen voor in de bebouwde kom.

Op voorstel van Natuurpunt Aartselaar keurde de gemeenteraad een subsidiereglement goed dat er op gericht is de bestaande zwaluwenpopulaties te behouden en uit te breiden.

Tekst van het reglement:
 1. De gemeente geeft een toelage voor het instandhouden van nestgelegenheden voor huis-, boeren- en gierzwaluwen. De toelage heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied van de gemeente Aartselaar. Enkel bezette nesten komen in aanmerking. De toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar of waarin de nesten zich bevinden.
 2. Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van één tot drie nesten wordt een subsidie verleend van 25 euro/jaar.
  Voor het instandhouden van een kolonie van vier of vijf nesten wordt een subsidie verleend van 37,50 euro/jaar.
  Voor het instandhouden van een kolonie van zes of meer nesten wordt een subsidie verleend van 50 euro/jaar.
 3. De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen.
 4. De aanvragen kunnen schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij het gemeentebestuur tot 30 juni van het betreffende jaar via een aanvraagformulier, dat kan bekomen worden op het gemeentehuis of kan gedownload worden van de gemeentelijke website.
 5. De aanvrager verleent door het indienen van de aanvraag het gemeentebestuur de toelating de nestgelegenheden te komen inspecteren. De inspectie kan gebeuren door medewerkers van Natuurpunt Aartselaar. Deze medewerkers worden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen en krijgen hun controlebevoegdheid na machtiging door de burgemeester.
   

Onze zwaluwen rekenen op uw hulp !