banner

ANB-domeinbos Cleydael

Luk Smets, juni 2009

Bosbeheerplan in pdf:

Het Cleydael is gelegen aan het Zinkval te Aartselaar tegenover het kasteel Cleydael. Het werd in 1997 aangekocht door de Vlaamse Overheid en is nu in beheer van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). In juni 2009 werd het bosbeheerplan voor 20 jaar voorgesteld. We halen volgend fragment uit dit plan, dat de algemene doelstellingen weergeeft:

“Dit gebied valt in belangrijke mate op door zijn historiek. In het actuele bosbeeld is het vroegere middelhoutbeheer nog zeer duidelijk te herkennen. Dit maakt het bos op Vlaamse schaal vrij bijzonder. De natuurwaarde geeft enkele waardevolle aspecten aan, maar het is duidelijk dat de meeste faunagroepen slechts sporadisch zijn onderzocht. Verder is er een zeer grote vraag naar recreatiemogelijkheden in deze regio. De belangrijkste aandacht moet dan ook uitgaan naar het behoud van het historisch karakter, ontwikkeling van de natuurwaarden en mogelijk maken van zachte recreatie. Door het instandhouden van historische beheersvormen wordt niet alleen het historisch en landschappelijk karakter bewaard, maar worden ook belangrijke maatregelen voor de natuurwaarden gerealiseerd en wordt een zeer attractief afwisselend landschap behouden voor de wandelaars. Door het belang van de andere functies en doordat er de komende 20 jaar geen grote kappingen voorzien zijn, komt de economische functie enigszins op de achtergrond. Het bos zal de komende 20 jaar voornamelijk brandhout produceren via het hakhoutbeheer. Op langere termijn zal de productiefunctie echter weer aan belang winnen.”

Nu wordt het bos ook opengesteld via een gevarieerd padennetwerk voor wandelaars. Er zal ook een kleine parking worden aangelegd. Langs het rietveld is een nieuw wandelpad aangelegd, zodat het nu mogelijk is een luswandeling van 2 km te maken. Weldra zal ook bewegwijzering worden aangebracht. ANB en Natuurpunt wensen dat de Zinkvalstraat verkeersluw zou worden. Daarvoor is medewerking van de gemeente vereist. Natuurpunt Aartselaar zal er via de Milieuraad op aandringen hier werk van te maken.

Wat leren we verder uit het beheerplan? De grote afwisseling van verschillende biotopen (rietmoeras, grote zeggevegetatie, poel, hooiland, ruigte, hakhout en opgaand bos) maakt dit gebied waardevol. Het is de bedoeling om deze variatie de komende jaren verder te benutten door ze optimaal te beheren en geleidelijke overgangen te voorzien. Enkel dode en zieke bomen, die een gevaar vormen voor wandelaars zullen systematisch verwijderd worden. Andere blijven: dood hout brengt leven in het bos. Enkele woekerende uitheemse soorten zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en robinia zullen planmatig verwijderd worden. Geschikt maaibeheer op de open plekken zal de verdrukte natuurwaarden kans geven op herstel. Zo zal elk jaar een derde van het rietveld gemaaid worden, zodat er een zonering in leeftijd ontstaat. Grasvelden moeten terug bloem- en vlinderrijk worden.

Natuurpunt Aartselaar is zeer verheugd dat de ecologische en recreatieve functies ten volle aandacht krijgen. De nieuwe wandelwegen stellen ons in staat onze wandelingen met natuurgids aangenamer te laten verlopen. Op deze wijze helpen we het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud verhogen. Ook op het vlak van natuurstudie zullen we in de toekomst meer activiteiten ontplooien, zoals flora- en planteninventarisaties om de onvolledige kennis van het gebied aan te vullen.

Hierbij kunnen alle leden hun steentje bijdragen. Ga je eens op verkenning door deze mooie hoek van onze gemeente, noteer dan de planten en dieren die je herkent. Op de waarnemingensite van Natuurpunt kan je deze ingeven. Een massa gegevens van onze leden, moet op termijn een getrouw natuurbeeld geven.

Bron: Uitgebreid bosbeheerplan 2009-2028, Arno Thomaes & Kris Vandekerkhove, 2009, INBO