banner

Stadsrandbos in het GRUP

Mei 2009

In september 2008 stelde minister Van Mechelen een ontwerp voor van het Gewestelijk Ruimtelijk Onwikkelingsplan (GRUP) voor het Grootstedelijk Gebied Antwerpen. Daarin was het stadsrandbos Edegem - Kontich - Aartselaar vervat. Het werd voorgesteld als een winst van 130 ha bos.

Natuurpunt heeft samen met BBL en de Boerenbond het standpunt verdedigd dat het dossier Stadsrandbos in de huidige fase nog niet rijp is voor definitieve beslissingen. Zij menen dat de momentopname, op basis waarvan het inrichtingsplan werd gemaakt, een onvoldoende basis leverde om deze studie te funderen. Er werd voorgesteld het stadsrandbos in een latere RUP vast te leggen. Citaat uit het persbericht:

"Het RUP bevat een deelplan voor een stadsrandbos, eveneens in Kontich. Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Boerenbond zijn akkoord met de ontwikkeling van een stadsrandbos, maar gaan niet akkoord met de manier waarop dit in het RUP is ingekleurd. Op het voorliggend plan werden percelen groen of geel ingekleurd op basis van achterhaalde gegevens. Het gevaar is dan ook groot dat met het voorliggende plan de doelstellingen niet zullen worden gehaald. De drie organisaties stellen daarom voor het deelplan voor het stadsbos uit het RUP te halen en het proces op een andere manier aan te pakken, via een inrichtingsproject met alle betrokken partijen. Dit biedt meer kansen op effectieve realisatie en garanties voor de betrokken land- en tuinbouwbedrijven."

Voor de volledige tekst van het gemeenschappelijk persbericht dat Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt net vóór de beslissing gezamenlijk stuurden: zie hier.

Donderdag 30 april 2009 besliste de Vlaamse Regering principieel over de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. De regering besliste het stadsrandbos te schrappen in het huidige GRUP "zodat de betrokken actoren verder kunnen werken aan een consensusvoorstel. Nadien kan een gewestelijk RUP worden opgemaakt."